colitis diarrhea

colitis diarrhea woman running to toliet