colitis and diarrhea

diarrhea man sitting on toliet