pleural mesothelioma

malignant pleural mesothelioma chest xray